Přeskočit na obsah

Zkouška profesní kvalifikace "Interkulturní pracovník"

Informace o zkoušce

InBáze, z. s. je na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 12. ledna 2020 Č.j.: MPSV-2020/12047-414/1 autorizovanou právnickou osobou způsobilou realizovat zkoušku z profesní kvalifikace Interkulturní pracovník (kód 75-020-R). Smyslem a cílem zkoušky je ověření kompetencí uchazeče podle kritérií, která jsou publikována v kvalifikačním standardu profese interkulturní pracovník. Jedná se především o tyto kompetence: ZDE

Povinnosti uchazeče o zkoušku:

Před zkouškou:

Pro vykonání zkoušky je nezbytné, aby uchazeč vyplnil přihlášku a doručil ji buď poštou nebo osobně na adresu InBáze, z. s. Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Na základě doručené přihlášky bude uchazeči odeslána pozvánka ke zkoušce.

Uchazeči, kteří obdrží pozvánku ke zkoušce jsou povinni nejpozději 10 dnů před konáním písemné části zkoušky (tj. nejpozději do 2. června 2021) odeslat své portfolio, které obsahuje:

  1. Písemnou sebereflexi v rozsahu 1-2 normostran zahrnující témata:
  • Proč chci být interkulturním pracovníkem / interkulturní pracovnicí?
  • Jaká je role interkulturního pracovníka ve vztahu ke klientovi, veřejným institucím, a společnosti?
  • Jaké je postavení migrantů v české společnosti?
  • Co je důležité pro vzájemné porozumění a úctu mezi lidmi různých kultur žijících v ČR?
  1. Případovou studii (kazuistiku) z oblasti interkulturní práce v rozsahu 1-2 normostran
  1. Písemné zpracování vlastního návrhu programu komunitní aktivity na podporu přátelského soužití mezi migranty a majoritou v rozsahu 1-2 normostran (aktivita musí být realizována v konkrétním místě ČR)

Výše uvedené dokumenty uchazeč zašle elektronicky na adresu bejcek@inbaze.cz.

Příchod na zkoušku:

Uchazeč se na písemnou část zkoušky dostaví v dostatečném časovém předstihu (prezence bude umožněna 1 hodinu před zahájením zkoušky). Při příchodu na písemnou část zkoušky uchazeč předloží:

  1. vyplněné prohlášení o mlčenlivosti
  2. výpis z rejstříku trestů (ne starší než 90 dnů)
  3. negativní test na přítomnost onemocnění SARS-CoV-2 (ne starší než 7 dnů). Výjimkou jsou uchazeči, kteří v posledních 90 dnech před konáním zkoušky onemocnění SARS-CoV-2 prodělaly, nebo kteří byli proti tomuto onemocnění očkováni. V takovém případě uchazeč doloží vyplněné čestné prohlášení.

Uchazeč se na ústní část zkoušky dostaví včas. Po příchodu bude seznámen s pracovištěm, v němž bude zkouška probíhat a s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Průběh zkoušky:

Obsah a časový rámec zkoušky:

Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. Obsahem písemné části je vypracování testu odborných znalostí a testu slovní zásoby. Obsahem ústní části je praktické předvedení dvou modelových situací a jejich následná ústní reflexe.

Test odborných znalostí:

Test se skládá ze 40 otázek se 4 volitelnými odpověďmi, kdy pouze 1 odpověď je správná. Otázky jsou vztaženy k celkem 8 kritériím (viz tabulka níže), pro úspěšné splnění testu je požadováno alespoň 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Viz kompetence a kritéria níže.

Test slovní zásoby:

Test obsahuje 20 odborných pojmů. Deset pojmů musí uchazeč přeložit z českého jazyka do jazyka své specializace a deset pojmů z jazyka specializace do češtiny. V obou případech uchazeč ke každému pojmu zpracuje stručný kontextuální výklad pojmu. Pro úspěšné splnění testu je požadováno alespoň 70 % správně přeložených pojmů (7 z každého jazyka, celkem 14 pojmů).

Modelové situace:

Uchazeč hraje roli interkulturního pracovníka dle písemného zadání a postupuje od mapování situace, stanovení zakázky po řešení situace. Během modelových situací se ověřuje praktické předvedení odborných kompetencí, zejména pak, jakým způsobem uchazeč komunikuje s klientem, identifikuje jeho potřeby a zakázku, působí jako prostředník mezi klientem a veřejnou institucí a majoritní společností, zohledňuje práva a povinnosti účastníků a hodnoty interkulturní práce. Uchazeč dále musí prokázat jazykové dovednosti v českém jazyce a v jazyce zvolené specializace.

V rámci této části zkoušky uchazeč předvede celkem 2 modelové situace. Délka trvání 1 modelové situace činí 45 minut. Uchazeč má právo před předvedením modelových situací na 50 min. přípravu k níž může využít PC s připojením k internetu, úplné znění zákonů, či další informační zdroje, které shledá jako nezbytné.

Předmětem hodnocení modelových situací je celkem 13 kritérií (viz níže). Každé kritérium je hodnoceno na škále od 0 do 5 bodů. Pro splnění této části zkoušky musí uchazeč získat min. 45 bodů za předpokladu, že v každém z hodnocených kritérii získal nejméně 1 bod. Viz kompetence a kritéria níže.

Ústní ověření:

V rámci ústního ověření uchazeč reflektuje předvedené modelové situace (např. Podařilo se mi navázat vztah s klientem? Jak jsem osobně prožíval danou situaci? Objevilo se nějaké etické dilema? Jak se mi podařilo vydefinovat zakázku? Jaké metody práce jsem použil/a? Jak jsem ověřoval/a, zda si strany při mém tlumočení rozumí? Povedlo se mi přetlumočit všechno? Co mi dělalo potíže při tlumočení? Byl/a jsem schopen/schopna zachovat nestrannost? Jaké bylo rozložení moci mezi zástupcem instituce a klientem při interakci? Podpořila moje intervenci dobré soužití? Jak jsem uzavřel/a schůzku? Co se mi dařilo, co bych měl/a zlepšit? Co pro mě bylo obtížné?) a dále zodpovídá doplňující otázky strany zkoušejících.

Předmětem hodnocení je celkem 14 kritérií (viz níže). Každé kritérium je hodnoceno na škále od 0 do 5 bodů. Pro splnění této části zkoušky musí uchazeč získat min. 49 bodů za předpokladu, že v každém z hodnocených kritérii získal nejméně 1 bod. Viz kompetence a kritéria níže.

Ke stažení kompetence a kritéria – ZDE.

Aktuální termíny zkoušky:

POZOR! Nadcházející zkouška je uzavřená a přístupná pouze účastníkům probíhajícího projektu Inkluze Interkulturně 2, a podpořeným osobám v rámci již ukončeného projektu Inkluze Interkulturně, realizovaného v období 2018–2019

Písemná část zkoušky proběhne sobotu 12. června 2021 od 10:00 do 13:30 a od 14:00 do 17:30. Prezence uchazečů bude umožněna vždy 1 hodinu před zahájením zkoušky (tj. v 9:00 a v 13:00)

sobota 12.6. 9:00 – 10:00 (prezentace uchazečů),  10:00 – 11:30 (test odborných znalostí), 12:00 – 13:30 ( test slovní zásoby)

sobota 12.6. 13:00 – 14:00 (prezentace uchazečů),  14:00 – 15:30 (test odborných znalostí), 16:00 – 17.30 ( test slovní zásoby)

Poplatek za vykonání zkoušky:

V současné chvíli není poplatek stanoven. Náklady spojené s realizací zkoušky jsou financovány z prostředků ESF v rámci projektu Inkluze Interkulturně 2

Seznam zkoušejících (zástupci autorizované osoby):

Mgr. Jan Matěj Bejček

Mgr. Eva Čech Valentová

Mgr. Tomáš Verčimák

Mgr. Jakub Tesař

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (ruský jazyk)

Mgr. Milena Koucká Kurillová (ruský jazyk)

PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (španělský jazyk)

PhDr. David Mraček, Ph.D. (anglický jazyk)

Mgr. Jekatěrina Gazukina (ukrajinský jazyk)

Mgr. Jiří Kocourek (vietnamský jazyk)

Kontakty:

Mgr. Jan Matěj Bejček, tel.: +420 739 077 721, e-mail: bejcek@inbaze.cz

Ke stažení:

Databanka testových otázek (stav k 31. 5. 2021)
Glosář: Migrace, integrace, cizinecké a azylové právo (CZE-ENCZE-ESPCZE-UKCZE-RUCZE-VN)
Glosář: Sociální zabezpečení a sociální práce (CZE-ENCZE-ESPCZE-UKCZE-RUCZE-VN)
Glosář: Školský a vzdělávací systém (CZE-ENCZE-ESPCZE-UKCZE-RUCZE-VN)
Glosář: Zaměstnanost a pracovně-právní vztahy, podnikání fyzických a právnických osob (CZE-ENCZE-ESPCZE-UKCZE-RUCZE-VN)
Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě