Přeskočit na obsah

OP PPR: Mosty ke školám II

logo

Název projektu: Mosty ke školám II

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001455

Období realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 10. 2022

Vedoucí projektu: Ing. Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz

Projekt je realizován ve spolupráci s těmito školami:

 • Masarykova ZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690
 • Základní škola Zárubova, Praha 12
 • Základní škola, Olešská 18/2222, Praha 10 

a od 1. dubna 2021 také nově s:

 • Mateřská škola Revoluční
 • Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Praha 13, Mezi Školami 2323

JAKÝ JE CÍL PROJEKTU?

 • posílení inkluze v multikulturní společnosti
 • zvýšení kvality vzdělávání a podpoření začleňování dětí/žáků s OMJ
 • přispění k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur

JAKÉ JSOU CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU?

 • děti a žáci (včetně předškolní péče) 
 • pedagogičtí, odborní a terénní pracovníci

Realizované aktivity projektu

1. Zmapování a nastavení spolupráce a komunikace s CS

CÍL: pomoci školám/pedagogům vytvořit systém začleňování dětí a žáků s OMJ, vytvořit plán multikulturní výchovy, se zavedením a podporou komunitních aktivit

OBSAH:

 • oslovení účastníků a vytvoření systému spolupráce na projektu
 • nastavení pozice koordinátorů na jednotlivých školách z řad pedagogů, spolupráce s projektovým týmem (vedoucí projektu, specialisté jednotlivých aktivit, odborní pracovníci)
 • na začátku projektu budou probíhat schůzky s vedením škol a jednotlivými pedagogy
 • mapování a identifikace potřeb CS
 • realizace jednotlivých aktivit projektu

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz

2. Vytvoření plánů škol pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

CÍL: Vytvoření dokumentu školy s operativními postupy při začleňování dětí a žáků s OMJ, jeho ověření v praxi, evaluace a vyhodnocení. Zapojení všech složek – vedení, pedagogové (třídní), speciální pedagogové, výchovní poradci, rodiče

OBSAH:

Realizační fáze

 • Zmapování situace, definování cílů, identifikace možností podpory dětí s OMJ
 • Návrh konkrétních opatření a postupů potřebných pro úspěšné začlenění dětí a žáků s OMJ
 • Vytvoření operativního plánu včetně postupů pro vedení školy, třídního pedagoga, výchovného poradce a dalších pracovníků školy
 • Testování plánu v praxi včetně metodické podpory:
 • Legislativa pro vedení školy a zástupce z řad učitelů, koordinátorů inkluze, speciálních pedagogů, psychologů atd.
 • Výuka češtiny jako druhého jazyka – individuálně nebo v „kroužku“
 • Metody práce s OMJ ve třídě

Závěrečná fáze

 • Evaluace a úprava plánu

KONTAKTNÍ OSOBY: Blanka Charvátová, charvatova@inbaze.cz, MgA. Hana Mlynářová, mlynarova@inbaze.cz

3. Vytvoření plánu multikulturní výchovy na školách

Cíl: Vytvoření multikulturního plánu školy, ověření v praxi a vyhodnocení

OBSAH:

Přípravná fáze

 • Sestavení týmu, smlouvy se školami, oslovení a zapojení všech složek – vedení škol, pedagogové (třídní), speciální pedagogové, výchovní poradci, ti, kdo mají na starosti ŠVP, ročníkoví vedoucí apod.

Realizační fáze

 • Zmapování prostředí školy včetně technických možností, definování cílů
 • Návrh možného zpřesnění/rozpracování průřezových témat multikulturní výchovy
 • pro jednotlivé ročníky a předměty
 • Vytvoření plánu multikulturní výchovy
 • Testování plánu v praxi po dobu min. jednoho školního roku zahrnující realizace Bedýnek příběhů např.
 • 1. ročníky – Česko, Slovensko
 • 2. ročníky – Polsko, Německo
 • 3. ročníky – Ukrajina, Rusko
 • 4. ročníky – Francie/Řecko, Španělsko
 • 5. ročníky – Vietnam, Sýrie/Egypt apod.

Obsahem realizovaných programů multikulturní výchovy – Bedýnky příběhů je: pohádka (dvojjazyčné vyprávění/čtení v původním jazyce a češtině), dále povídání o zemi a jejích tradicích s využitím mapy, fotografií, tradičních předmětů…) a výtvarné tvoření, během něhož se zpracovávají tradiční techniky daných zemí.

Každý z programů „Bedýnky příběhů“ realizují 2 lektoři, z toho jeden původem z dané země.

Závěrečná fáze

 • Evaluace a úprava plánu

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz

4. Interkulturní klub na ZŠ

Cíl: Realizace volnočasových aktivit zaměřených na podporu integraci dětí a žáků s OMJ

 • Zažít bezpečné prostředí (menší skupina), možnost se svobodně projevit, skamarádit se, umět fungovat ve skupině (spolupráce, konstruktivní komunikace)
 • Rozvíjení jazykových dovedností, orientace v českém prostředí
 • Posilování vlastní identity (Být jiný neznamená být špatný, být jiný je v pořádku)

OBSAH:

Přípravná fáze

 • Nábor dětí – dětem bude nabízeno v rámci školy podobně jako na další volnočasové aktivity -letáky, individuální nabídnutí konkrétním rodičům a dětem.
 • Spolupráce s vedením školy a pedagogy
 • Zastoupení dětí s OMJ max. 60%, ostatní děti 40%

Realizační fáze

 • Pravidelná setkávání 1x týdně v rozsahu 1,5h, skupina 8 až 12 dětí
 • individuální přístup (malý počet dětí)
 • všestranný program (pohybové a kreativní aktivity, pobyt venku, návštěvy různých akcí a exkurzí v Praze atd.)

Závěrečná fáze

 • Evaluace

KONTAKTNÍ OSOBY: Mgr. Zuzana Hladíková Skokanová, hladikova@inbaze.cz, Anh Nguyenová, nguyenova@inbaze.cz

5. Komunitní aktivity

Cíl: Realizace komunitních aktivit zaměřených na podporu integraci dětí a žáků s OMJ, podpora komunitní role školy a spolupráce s dalšími institucemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.

OBSAH:

Návrhy aktivit

A/ Multikulturní dny

 • 1x za školní rok buď v rámci aktivity školy příp. ve spolupráci s dalšími spolky, nebo samostatně
 • zařazení na základě domluvy se školou – jsme schopni pokrýt 2 – 3 třídy najednou

B/ Ethnovaření

 • 2x za rok buď v rámci akce školy, nebo samostatně
 • zařazení na základě domluvy se školou

C/ Oslavy svátků

 • 2x za rok buď v rámci akce školy příp. ve spolupráci s dalšími spolky, MČ nebo samostatně
 • zařazení na základě domluvy se školou

D/ Bedýnky příběhů v místní Městské knihovně

 • 4x za rok otevřená akce pro veřejnost v rámci dané MČ

E/ Kulaté stoly pro rodiče

 • témata jako je vzdělávání (nástup do MŠ, ZŠ), sociální oblast apod.

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz, Anh Nguyenová, nguyenova@inbaze.cz