NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP INBÁZE

NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP INBÁZE

Dự án cho người di cư trẻ từ 14 đến 24 tuổi.

Mục đích của dự án là hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cụ thể trong giấc mơ của chúng thông qua hỗ trợ tài chính và đạo đức chuyên sâu. Trẻ em tham gia sẽ có cơ hội phát huy tài năng và trở thành nguồn cảm hứng cho người khác. Họ cũng sẽ học những điều cơ bản về thuyết trình và quản lý sự kiện (các sự kiện từ thiện). Tạo ra một phương pháp và kế hoạch gây quỹ sau đó sẽ giúp tổ chức gây quỹ để hỗ trợ những đứa trẻ tài năng trong những năm tới.

Đồng thời, những câu chuyện của họ sẽ được sử dụng như một nguồn cảm hứng cho các tài năng khác và làm cơ sở cho một chiến lược gây quỹ để hỗ trợ các hoạt động giải trí của trẻ em và thanh thiếu niên di cư. Chiến lược này sẽ là một trong hai kết quả đầu ra của dự án.

Đầu ra thứ hai sẽ là phương pháp làm việc với thanh niên tài năng, sẽ được tổ chức sử dụng ngay cả sau khi kết thúc dự án và cũng sẽ có sẵn miễn phí trên trang web của tổ chức.

Hoạt động dự án:

  • Khởi nghiệp cho giới trẻ
  • Các cuộc họp cố vấn cho từng trẻ em
  • Sự kiện có lợi
  • Sáng tạo phương pháp luận
  • Tạo kế hoạch gây quỹ

 

Quản lý dự án: Helena Masníková / startup@inbaze.cz.


Přesunout se na začátek