Přeskočit na obsah

Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (IKAP)

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 
Číslo výzvy: 02_19_078
Název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání“ reaguje na zjištění a doporučení aktuálního Krajského akčního plánu a Školní inkluzivní koncepce. Nosná témata těchto dokumentů pak byla předložena 5 minitýmům, složených z externích odborníků z celé škály institucí, které se věnují vzdělávání. Tyto minitýmy na svých jednáních formulovaly hlavní cíle a konkrétní aktivity projektu, pro jejichž zajištění následně tým připravující tento projekt hledal adekvátní partnery.

Projekt vychází ze znalosti národních projektů realizovaných organizacemi jako je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR) / Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) / Národní pedagogický institut (NPI ČR), Fond dalšího vzdělávání (FDV) a MŠMT:

 • VIP Kariéra,
 • RŠPP – VIP II
 • KIPR,
 • CPIV
 • APIV A a APIV B
 • NSK, NSP
 • SYPO
 • PPUČ
 • VIP Kariéra, VIP Kariéra II

Aktivity projektu byly následně diskutovány v rámci strukturovaných rozhovorů s dalšími odborníky. Kapacita a zaměření aktivit pak byly ověřeny na základě informací z dalších krajů a dotazníkovým šetřením mezi ZŠ, SŠ a poradenskými zařízeními, které proběhlo na začátku dubna tohoto roku.

V rámci 5 mini týmů byly stanoveny následující oblasti řešení:

 • rozvoj gramotnosti a kompetencí potřebných pro život,
 • potřeba eliminace nerovnosti ve vzdělávání,
 • podpora pedagogických pracovníků ze strany školních psychologů, speciálních pedagogů, mentorů, koučů a dalších odborníků,
 • nutnost osvícených ředitelů, kteří pro “svoji” školu vytyčí ten správný směr a v každém ohledu budou kvalitními a schopnými lídry,
 • rozvoj osobnosti pedagogických pracovníků, vzdělávání v celé šíři,
 • zlepšení spolupráce, sdílení zkušeností mezi školami,
 • podpora tzv. projektového vyučování, založeného na propojení praxe a teorie,
 • podporou spolupráce ZŠ, SŠ a VOŠ se zaměstnavateli, VŠ a výzkumnými organizacemi, science centry, startupy, inovačními huby přispět k vyšší motivaci žáků k zaměření na všechny složky polytechnického vzdělávání,
 • zajištění informací z oblasti fungování světa práce pro žáky,
 • zapojení širšího aktérů vzdělávacího systému k účinné pomoci žáků s nižším SES a komplikovaným či nestabilním rodinným zázemím.

Vizí tohoto projektu je: Prostřednictvím zavádění inovací do vzdělávání a podpory škol a pedagogických pracovníků plně rozvinout potenciál každého žáka/studenta

Cíle byly stanoveny následovně:

 • umožnit rozvoj osobností pedagogů a jejich kompetencí,
 • podpořit školy, aby se staly centrem změny, hybateli komunity,
 • zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol,
 • rozvinout školy jako odborná centra,
 • zlepšit spolupráci a dosáhnout souladu mezi aktéry vzdělávání v regionu,
 • rozvíjet bezpečné inkluzivní prostředí na školách,
 • rozvinout demokratické přístupy pedagogů,
 • motivovat žáky ke studiu polytechnických oborů,
 • podpořit kreativitu, inovace a další specifické metody výuky.

Nad rámec původního záměru je dalším cílem snížit negativní dopady COVID-19 na žáky a studenty.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2021
Skutečné datum zahájení: 1.9. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 30,00

Naše nabídka pro mateřské, základní a střední školy

Nabídka pro MŠ

Nabídka pro ZŠ

Nabídka pro SŠ