Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů – OPZ

Na této stránce naleznete informace o zpracování osobních údajů týkající se služeb poskytovaných v rámci projektu „InBáze, z.s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

InBáze, z. s., IČ: 26548216 Legerova 50, Praha 2
Kontaktní údaje pověřence jsou zveřejněny na webových stránkách www.inbaze.cz.

Účel zpracování osobních údajů

Souhlas uděluji výlučně pro účely poskytování nízkoprahových a sociálních služeb, případné účasti v jiných aktivitách Zpracovatele a jeho další činnosti ve prospěch výše zmíněných/é osob/y a vedení evidence o těchto činnostech. Zpracovatel je oprávněn zpřístupnit tyto údaje v nezbytném rozsahu třetím stranám (zejména kontrolním orgánům), za účelem vedení elektronické databáze a kontroly čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů. Souhlas uděluji i pro citlivé údaje, jestliže jsou Zpracovateli sděleny a jejich uchovávání je nezbytné pro poskytování výše uvedených aktivit. Souhlas uděluji na dobu zapojení do aktivit Zpracovatele a na 10 let od posledního zapojení do těchto aktivit. Souhlas můžu kdykoliv písemně odvolat.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg

Kontaktní údaje pověřence jsou zveřejněny na webových stránkách www.mpsv.cz.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).
Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak je oprávněn pořídit audiovizuální záznam ze skupinových aktivit a následně uchovat audio verzi v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů. Vizuální část nahrávky je vždy po skončení programu trvale odstraněna. 

Doba uchovávání osobních údajů

V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let od ukončení realizace projektu.

Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Podpořená osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů.
Podpořená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.
V případě, že se podpořená osoba domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávané realizátorem projektu a/nebo správcem nepřesné, má právo na omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů.
Pokud se podpořená osoba domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu.

Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ

Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu. Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou.