Demokracie mýma očima

Demokracie mýma očima

Název příjemce: InBáze, z. s., IČ 265 48 216
Číslo projektu: 62500-2019-003-0111
Realizace projektu: 1. 10. 2020-31. 3. 2022

Informace o projektu: Projekt byl zahájen 1.10. 2020. Do konce roku byl zpracován scénář video spotu a v současné době probíhá v rámci Animačního kroužku tvorba videospotu „Demokracie mýma očima“, na kterém spolupracují děti migrantů a české děti.

Koordinátor projektu: Markéta Novotná, mail: marketa.novotna.58@seznam.cz

„Demokracie mýma očima“ – podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice

Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a diskriminaci vůči této skupině. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kampaně založené na prezentaci a šíření animovaného video spotu vytvořeného dětmi a mládeží migrantského původu a českých dětí. Téma videospotu je „Demokracie mýma očima“ a kampaň bude prezentována prostřednictvím různých kanálů tj. prezenčně na školách, v rámci multikulturního festivalu Refufest a prostřednictvím sociálních sítí a medií.

Democracy through my eyes – promoting tolerance towards migrants among youngsters in the Czech Republic

The aim of the project is to support or change attitudes of Czech children and youth and promote tolerance towards migrants and people of different origins and thus prevent xenophobia, hate speech and discrimination towards this group.This will be accomplished through a campaign based on the presentation of an animated video spot created by children and youth of migrant background and Czech children. The theme of the video spot is „Democracy Through My Eyes“.The campaign will be presented through various channels-at schools, multicultural festival Refufest and through social network and media.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. /The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Odkazy na webové stránky:
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

 

 


Přesunout se na začátek