6. 4. HÃY SẠCH THẾ GIỚI! SẠCH CỘNG HÒA! DỌN DẸP LEGEROVU!

6. 4. HÃY SẠCH THẾ GIỚI! SẠCH CỘNG HÒA! DỌN DẸP LEGEROVU!

KHI: THỨ BẢY 6 THÁNG 4 NĂM 2019 TỪ 11:00

Ở ĐÂU: CHÚNG TÔI S ME ĐÁP ỨNG VÀO, LEGEROVA 50, PRAGUE 2

Một lần nữa sau một năm, bạn có thể tham gia sự kiện dọn dẹp với InBáze: Hãy làm sạch thế giới! Hãy làm sạch Cộng hòa Séc!

Chúng tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp một phần của đường Legerova ở Prague 2 trong vùng lân cận InBáze và ngay gần trung tâm cộng đồng của chúng tôi.

Chỉ mang lại một tâm trạng tốt và mong muốn tham gia. Hỗ trợ làm sạch sẽ có sẵn.

Thêm thông tin về làm sạch: Oxana Nováková / oxananovakova@inbaze.cz.

Thông tin thêm về toàn bộ sự kiện: www.uklidmecesko.cz.


Přesunout se na začátek