2018 – Bộ Nội vụ – Tình nguyện

2018 – Bộ Nội vụ – Tình nguyện

Výsledek obrázku pro logo ministerstvo vnitra

Tên dự án: Tình nguyện viên tại InBázi

Mục đích của dự án „Tình nguyện viên tại InBáz“ là mở rộng phạm vi dịch vụ cung cấp cho nhóm người di cư, sự tham gia của đa số và đã tích hợp người nước ngoài vào quá trình hội nhập của các gia đình mới và, cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đảm bảo tiếp cận và hỗ trợ cá nhân cho tất cả các khách hàng cần họ.

Tình nguyện viên của InBáze, z. S. Hợp tác chủ yếu trong các dự án sau:

  1. Trung tâm cộng đồng InBáze
  2. Lễ hội đa văn hóa RefuFest tại Prague

Přesunout se na začátek