Hỗ trợ nhân viên sư phạm tại InBáze 2019

Hỗ trợ nhân viên sư phạm tại InBáze 2019

„Hỗ trợ giáo dục trong giáo dục khu vực năm 2019“
Tên dự án: Hỗ trợ nhân viên sư phạm tại InBáze 2019

Thời gian dự án: 1.1.2019 – 31.12.2019

Mục tiêu:

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ đội ngũ nhân viên sư phạm chuyên làm việc trong một nhóm không đồng nhất tại các trường học và bao gồm các học sinh có tiếng mẹ đẻ khác nhau (OMJ) thông qua các hoạt động phụ sau:

1 / Tạo tài liệu giảng dạy và phương pháp

A / Tài liệu giáo dục và giảng dạy – Hộp truyện
B / Tạo video hướng dẫn

2 / Hội thảo dành cho giáo viên làm việc với trẻ em / học sinh OMJ

Kết quả dự án:

VIDEO HƯỚNG DẪN CHO GIÁO VIÊN

Những video hướng dẫn này cho giáo viên của trường mẫu giáo và trường tiểu học đã được tạo ra trong khuôn khổ các khoản tài trợ từ Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao cho năm 2019.

 


Přesunout se na začátek