THÔNG TIN HIỆN TẠI VỀ MÁY TÍNH CÔNG CỘNG

THÔNG TIN HIỆN TẠI VỀ MÁY TÍNH CÔNG CỘNG

Máy tính ở InBázi, Legerova 50, Prague 2 tạm thời không hoạt động cho công chúng. Họ sẽ trở lại vào tháng 1 năm 2020. Nếu bất kỳ khách hàng nào cần sử dụng máy tính, ví dụ để tìm việc làm, có thể liên hệ với nhân viên xã hội tại địa chỉ info@inbaze.cz.

Přesunout se na začátek