THÔNG TIN CUỘC HỌP CHO PHỤ HUYNH

THÔNG TIN CUỘC HỌP CHO PHỤ HUYNH

Chúng tôi trân trọng mời tất cả các phụ huynh quan tâm đến các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trong năm học 2019/2020 đến một cuộc họp thông tin.
Cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 6 tháng 9 năm 2019 từ 5h30 chiều tại InBázi (Legerova 50, Prague 2).
Vui lòng xác nhận sự tham gia của bạn trước vào sejnohova@inbaze.cz hoặc trojanova@inbaze.cz.

Tìm hiểu những chương trình chúng tôi cung cấp và cho những người mà họ dự định. Bạn sẽ có cơ hội đặt câu hỏi mà bạn quan tâm.

Cảm ơn bạn và mong được gặp bạn!


Přesunout se na začátek