Randez vous InBáze VII – encuentro de tradiciones y culturas

Randez vous InBáze VII – encuentro de tradiciones y culturas

Nombre del proyecto: Randez vous InBáze VII – encuentro de tradiciones y culturas

Programa/proveedor: Fondo Europeo para la Integración de los nacionales de terceros países y el Ministerio del Interior de la República Checa

Implementador: InBáze, o. s.

Inicio de la ejecución del proyecto.: 1.7.2014

Duración del proyecto: 12 meses

 

Descripción del proyecto: 

Randez-vous InBáze VII se basa en proyectos exitosos Randez-vous Berkat I, II, III , IV, V, VI
y, por lo tanto, se basa en actividades que contribuyen a la comprensión mutua de la sociedad mayoritaria y los extranjeros en Praga y Bohemia del Sur. Las actividades tienen lugar en forma de reuniones personales, experiencias culturales.
e intercambios culturales.

REFUFEST En la granja – Rakovice

Será el sexto año del festival multicultural, que tiene lugar en Rakovice, en Bohemia del Sur. En el campo, el tema de la migración y la integración se está volviendo cada vez menos visible, y RefuFest ya se ha convertido en una oportunidad única en Bohemia del Sur para conocer a los extranjeros, sus costumbres, tradiciones o la vida en la República Checa.

REFUFEST 2015 – Praga

Será el décimo aniversario del festival multicultural en Praga. El festival ofrece no solo música
y actividades teatrales, pero durante el festival, la mayoría checa se encuentra con personas de diferentes partes del mundo y así obtiene información sobre su país de origen, cultura, costumbres, cocina nacional o la vida en la República Checa. Los extranjeros participan activamente en la organización del festival en sí. Participa en actuaciones tanto en el escenario principal como en talleres interactivos en una carpa de taller, exposiciones, stands informativos
También para proporcionar refrescos.

Club del sábado

Una de las ideas principales del proyecto es familiarizar a la sociedad checa con las diferentes culturas de los extranjeros que residen en la República Checa. Trabajamos en esta idea durante todo el año, con un papel importante que desempeñan los grupos de mujeres multiculturales, cuyos participantes son principalmente mujeres extranjeras, pero también mujeres de la sociedad mayoritaria. Como parte del llamado club de los sábados, aprovecharemos los cursos ya exitosos de cocina étnica y checa, que se organizarán en el centro comunitario de InBáze una vez cada 2 meses. Una vez al mes habrá un viaje a lugares históricos y culturales interesantes en la República Checa o una reunión por la tarde en Invasion centrada en el apoyo mutuo y el desarrollo de temas elegidos por los participantes del club, como la familia en el extranjero, etc. La reunión del club del sábado estará abierta a familias, mujeres y hombres extranjeros y checos.

CICLO DE CONFERENCIAS „Conozca su nuevo hogar“ EN PRAGA

El contenido de las conferencias „Conozca su nuevo hogar“ aumenta la conciencia de los extranjeros sobre el sistema legislativo, legal, social y cultural en la República Checa, brinda orientación práctica en la sociedad checa y su historia.
Al mismo tiempo, ofrece a los extranjeros de terceros países la oportunidad de familiarizar a los ciudadanos checos con sus países y culturas. Las conferencias tienen lugar con la participación de extranjeros y ciudadanos checos en el centro comunitario. InBáze en praga.

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL EN BOHEMIA SUR Y CENTRAL

Esta parte se basa en las actividades ya implementadas en el centro comunitario rural en Rakovice
en años anteriores y lo expande a la región de Bohemia Central. Estas son, en particular, celebraciones festivas multiculturales, celebraciones regionales y la estancia de grupos multiculturales en un centro comunitario rural.
en Rakovice La mayoría checa y los extranjeros participan en ambas actividades.

 

El proyecto EIF 2013 Randez-vous Inbáze VII – reunión de tradiciones y culturas es apoyado por el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de terceros países y el Ministerio del Interior de la República Checa.

eu LOGO mv_logo

Randez vous InBáze VII – setkávání tradic a kultur

Název projektu: Randez vous InBáze VII – setkávání tradic a kultur

Program/poskytovatel: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvo vnitra ČR

Realizátor: InBáze, o. s.

Zahájení realizace projektu: 1.7.2014

Délka trvání projektu: 12 měsíců

 

Popis projektu: 

Randez-vous InBáze VII navazuje na úspěšné projekty Randez-vous Berkat I, II, III , IV, V, VI
a navazuje tak na aktivity, které přispívají k vzájemnému porozumění jak většinové společnosti, tak cizinců v Praze a v Jižních Čechách. Aktivity probíhají formou osobního setkání, kulturních zážitků
a kulturní výměny.

REFUFEST NA STATKU – Rakovice

Bude se jednat již o 6. ročník multikulturního festivalu, který se odehrává v Rakovicích v Jižních Čechách. Na venkově je téma migrace a integrace stále méně viditelné a  RefuFest se již stal jedinečnou příležitostí, v Jižních Čechách, jak se blíže seznámit s cizinci, jejich zvyky, tradicemi nebo životě v ČR.

REFUFEST 2015 – Praha

Bude se jednat o jubilejní 10. ročník multikulturního festivalu v Praze. Festival nabízí nejen hudební
a divadelní vyžití, ale během festivalu se česká majorita setkává s lidmi pocházejícími z nejrůznějších částí světa a tak získává informace o jejich zemi původu, kultuře, zvycích, národní kuchyni nebo životě v ČR. Cizinci se aktivně zapojují do samotné organizace festivalu. Podílí se na vystoupeních jak na hlavním pódiu, tak i na interaktivních dílnách ve workshop stanu, výstavách, informačních stáncích
i na zajištění občerstvení.

Sobotní klub

Jednou z hlavních myšlenek projektu je seznámit českou společnost s odlišnými kulturami cizinců pobývajících na území ČR. Na této myšlence pracujeme v průběhu celého roku, významnou roli zde sehrávají Multikulturní ženské skupiny, jejichž účastnicemi jsou primárně ženy cizinky, ale zároveň ženy z řady majoritní společnosti. V rámci tzv. sobotního klubu navážeme na již úspěšně probíhající kurzy vaření etnické a české kuchyně, které budou v komunitním centru InBáze  organizovány jednou za 2 měsíce. Jednou měsíčně se pak uskuteční výlet na zajímavá historická a kulturní místa v ČR či odpolední setkání v Invazi zaměřené na vzájemnou podporu a rozvíjení témat, která si sami zvolí účastnící klubu např. rodina v cizině apod.  Setkání sobotního klubu bude otevřené pro celé rodiny, ženy i muže cizince i Čechy.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „ Poznejte svůj nový domov“ V PRAZE

Obsah přednášek „Poznejte svůj nový domov“ zvyšuje informovanost cizinců o legislativním, právní, sociálním a kulturním systému v ČR, poskytuje praktickou orientaci v české společnosti a její historii
a zároveň nabízí možnost cizincům ze třetích zemí seznámit české občany se svými zeměmi
a kulturami. Přednášky probíhají za účasti cizinců i českých občanů v komunitním centru InBáze v Praze.

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ KOMUNITOU V JIŽNÍCH a STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Tato část navazuje na již realizované aktivity ve venkovském komunitním centru v Rakovicích
v předchozích letech a rozšiřuje ho o region Středních Čech. Jedná se zejména o multikulturní oslavy svátků, regionální slavnosti a pobyt Multikulturních skupin na venkovském komunitním centru
v Rakovicích. Obou aktivit se účastní česká majorita i cizinci.

 

Projekt EIF 2013 Randez-vous Inbáze VII – setkávání tradic a kultur je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.

eu LOGO mv_logo


Přesunout se na začátek