Přeskočit na obsah

Pracovní cesta týmu InBáze z.s. do Norska

EEA Grants and Norway Grants - logo

Bilaterální přínos iniciativy lze hodnotit jako velmi dobrý vzhledem k tomu, že byly naplněny stanovené cíle projektu, v rámci něhož díky studijní cestě došlo k výměně zkušeností v oblasti práce s ohroženými dětmi a mládeží mezi InBází, z. s. a  pěti norskými organizacemi (3 organizace v Oslo a 2 organizace v Bergenu). Výběr hostitelských organizací splnil očekávání účastníků, protože činnost partnerských organizací v Norsku plně odpovídala zaměření a činnosti InBáze.

Z celkem pěti navštívených organizací se jednalo o čtyři organizace neziskové (NNO/NGO): Redd Barna (”Save the Children”), Red Cross, Kirkens Bymisjon Bergen a Frelses Armeen a jednu organizaci působící jako organizační složka veřejné správy: OXLO (Oslo Extra Large” ) – Oslo Kommune. Díky rozdílnosti hostitelských organizací a především možnosti nahlédnout do obsahu jejich činnosti bylo možné (byť na tomto malém vzorku) provést určité srovnání nejen jejich vlastní práce, ale i podmínek poskytování služeb a jejich zaměření. Všechna pracovní jednání proběhla v přátelské atmosféře. účastníci studijní návštěvy byli na setkání připraveni včetně prezentace o činnosti InBáze stejně tak jako pracovníci norských organizací.

Studijní návštěva se zaměřila zejména na získání know – how z Norska pro 9 zaměstnanců InBáze, z. s., kteří především připravují (nebo se podílejí na přípravě) a realizují programy určené dětem a mladistvým z migrantských rodiny žijících v Praze. V průběhu setkání byly diskutovány realizované programy pro děti a mládež a způsob práce s cílovou skupinou (členění programů podle věku dětí, způsob zapojování dětí také z majoritní společnosti do dětských programů, spolupráce se školami, platná legislativa ovlivňující podmínky života migrantů v obou zemích a další). Lze konstatovat, že používané postupy a metody práce v Norsku jsou podobné, ale vzhledem k jejich propracovanosti a metodického rámce představují skutečné „best practice“ v dané oblasti.

Jedná se zejména o zapojení dobrovolníků, které je v podmínkách norských organizací významně vyšší, tj. jejich přímé zapojení do práce s klienty cílové skupiny (děti a mládež migrantů). Běžným modelem je mentoringový přístup, kdy se např. několik dobrovolníků stará o nově příchozí rodinu, kterou seznamuje se sousedstvím a fungováním městské čtvrti (Red Barna). Stejný přístup je uplatňován i v případě nezletilých uprchlíků bez doprovodu, které dobrovolníci zvou např. na oběd do své rodiny, tráví společně čas nebo se věnují poznávání okolí (Red Cross) a prostřednictvím těchto aktivit pak vznikají nová přátelství nebo dokonce i nalezení “náhradních” rodičů. Podobný model zapojení dobrovolníků do volnočasových aktivit pro děti a mládež jako InBáze, mají organizace Kirkens Bymisjon nebo Frelses Armeen.

Z hlediska výuky češtiny pro cizince bylo zajímavé zjištění, že děti, které se přistěhují do Norska a neovládají norštinu, nejsou zařazovány do běžné školní třídy, ale v první řadě jsou plošně zařazovány do přípravných jazykových kurzů, jejichž cílem je naučit děti s odlišným mateřským jazykem nejprve norsky. Teprve poté přecházejí do běžných základních nebo středních škol. Detaily, jak je toto zařízeno, se nám během pobytu nepovedlo zjistit ani sjednat schůzku se zřizovatelem takových kurzů či jazykových škol. Zajímavá je i existence nízkoprahových kurzů norštiny pro děti. V ČR víme pouze o existenci nízkoprahových kurzů pro dospělé.

Zástupci norských organizací se naopak zajímali o činnost InBáze z.s. v ČR, podmínky činnosti, existující programy, počet zaměstnanců i dobrovolníků a další. Zástupci Inbáze z.s. prezentovali svoji činnost jak prostřednictvím powerpointové prezentace tak i představením jednotlivých pracovníků a pracovnic a jejich konkrétního zapojení do činnosti organizace. Došlo tak oboustranné výměně zkušeností, která byla kladně přijata. Z 5 navštívených organizací projevila 1 organizace konkrétní zájem o budoucí přímou spolupráci formou projektu (Kirkens Bymisjon Bergen). Spolupráce bude rozvíjena s cílem přípravy projektu s možností financování z NF v rámci budoucích programů NF/EHP.

Aktivita proběhla podle plánu, oproti plánu se podařilo získat dalšího norského partnera v Bergenu (Kirkens Bymisjon Bergen) a tím se počet norských partnerů zvýšil ze 4 na 5.  V této organizaci proběhla 2 setkání, vzhledem k tomu, že zástupce organizace (Jan Mikkelsen) při dopoledním setkání 13.9. nabídl účastnicím dílčí účast na dětských programech, které probíhaly 13.9. odpoledne (školní příprava, setkání matek s dětmi, volnočasová aktivita).

V rámci aktivity proběhlo 6 setkání s norskými organizacemi v prostorách těchto organizací (3 v Oslo a 3 v Bergenu) dle následujícího programu:

10. 9. přílet do Oslo v pozdních nočních hodinách

11. 9. Redd Barna Oslo

12. 9. Red Cross Oslo, OXLO Oslo Kommune, přelet z Oslo do Bergenu ve večerních hodinách

13. 9. Kirkens Bymisjon Bergen  (dopoledne prostory organizace, odpoledne účast na terénních programech)

14. 9. Frelses Armeen

15. 9. odlet z Bergenu do Prahy

 Ze setkání byla pořízena fotodokumentace, která je přiložena.

Na závěr studijní návštěvy proběhlo setkání účastníků 14. 9. věnované zhodnocení zkušeností a získaných poznatků formou strukturované diskuze. Závěry budou zapracovány do zprávy včetně konkrétních doporučení k využití poznatků v činnosti dětských programů a programů pro mládež. Se zprávou budou následně seznámeni všichni pracovníci InBáze z.s.

Celkově byla studijní návštěva hodnocena ze strany účastníků a účastnic velmi pozitivně a cíle návštěvy byly zcela splněny. Oproti plánovanému programu  se podařilo získat dalšího norského partnera v Bergenu (Kirkens Bymisjon Bergen). Účastníci a účastnice získali nové podněty a inspiraci pro další práci, zejména v oblasti zapojování dobrovolníků do přímé práce s klienty ale i způsobu organizace a řízení jednotlivých programů a budou usilovat o implementaci  těchto poznatků do činnosti InBáze, z. s. 

V rámci setkání byla norským partnerům prezentována také činnost InBáze, z.s. a za důležité je třeba považovat, že činnost a programy v ČR a v Norsku se od sebe významně neliší, velmi podobné jsou i metody práce, v tomto smyslu jsou také zkušenosti z Norska snáze přenositelné. Česká organizace má však významně horší materiální a finanční podmínky pro svoji činnost. Pozitivně lze hodnotit seznámení se s činností norských organizací a setkání s jejich pracovníky v sídle organizace ale zejména exkurzi po všech prostorách Kirkens Bymisjon Bergen, kde přímo probíhají programy a osobní účast pracovníků Inbáze po dílčích menších skupinkách na běžících programech. Za významný přínos lze považovat navázání spolupráce s Kirkens Bymisjon Bergen a studijní návštěva tak umožnila nastavení možné budoucí spolupráce a trvalé výměny zkušeností s touto organizací a předpokládanou spolupráci na společném projektu.

Studijní návštěva přinesla pro účastníky významné rozšíření znalostí zejména v oblasti metod práce, platné legislativy a dalších znalostí a tím posílila jejich odborný rozvoj, který lze považovat za významný krok a přínos pro zkvalitňování nabízených služeb v ČR.

https://www.regjeringen.no/en/topics/equality-and-social-inclusion/ethnic-discrimination/id670393/

https://www.regjeringen.no/contentassets/1941881e546b48578367e342e11202db/norway-23.24-report-cerd.pdf

https://www.regjeringen.no/en/topics/families-and-children/child-welfare/barn-som-krysser-landegrenser/id2353960/

https://www.imdi.no/en/introduction-act