Přeskočit na obsah

Ostatní projekty v roce 2012 – 2014

Asistenční služby pro migranty InBáze III

Program/poskytovatel: Evropský integrační fond.

Doba realizace projektu: 1.1.2013 – 30.6.2014

Cílem projektu je poskytovat asistenční a poradenské služby cizincům ze třetích zemí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, přímo na Odděleních pobytu cizinců MV ČR v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, vietnamštině a mongolštině. Tento projekt navazuje na tři předchozí úspěšné projekty Asistenční služby pro migranty InBáze I, II  a III realizované od roku 2011 až do současnosti. Služba je poskytována na území hlavního města Prahy v návaznosti na spolupráci s Integračním centrem Praha a dalšími nevládními migrantskými organizacemi.

Jedná se o velmi potřebný a inovativní model poradenství, jenž vznikl ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky MV ČR. Konkrétně působíme v samostatné kanceláři přímo na OPC Praha III v Cigánkově ulici, OPC Praha IV na Koněvově ulici a OPC Praha I na Bohdalci, kam přichází více než ¾ cizinců s dlouhodobým, přechodným pobytem a trvalým pobytem. Poradenství na pobočkách ve věci správního řízení a tlumočení poskytují vyškolení interkulturní pracovníci ve spolupráci s poradci ve věcech pobytu s právním a sociálním zaměřením.

V rámci projektu spolupracujeme rovněž s relevantními institucemi a spolupracujícími organizacemi, zejména s OAMP MV ČR, MZV ČR – konzulárním oddělením, živnostenskými úřady, úřady práce, Pražskou správou sociálního zabezpečení, komerčními pojišťovnami, nemocnicemi, policií, Mezinárodní organizací pro migraci aj. s cílem napomoci odbourávat institucionální bariéry pro cizince a vyjednávat závazné postupy vůči cizincům, které velmi často nejsou jednotné.

V rámci projektu byla na základě praktických zkušeností z poradenství na pobočkách vytvořena praktická ilustrativní příručka obsahující základní informace o správním řízení v rámci řízení o udělení pobytového oprávnění, jejichž neznalost migrantům nejvíce ztěžuje život. Tato příručka je k dispozici v 6 jazycích.

Projekt EIF 2012-13 Asistenční služby pro migranty InBáze III je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR

Mozaika III – Podpora mimoškolní činnosti „druhé generace“ cizinců ze třetích zemí

Poskytovatel: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Doba realizace: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014

Projekt Mozaika III navazuje na šestiletou zkušenost občanského sdružení InBáze s prací s dětmi, mládeží a celými rodinami cizinců ze třetích zemí žijících v ČR a na předcházející projekty Mozaika I a II realizované v letech 2010 -2013. Projekt reaguje na skutečnost, že děti a mládež CTZ jsou často znevýhodněny tím, že rodina nemá možnosti a existenční či sociální schopnosti umožnit jim rozvíjet jejich osobnost v rámci mimoškolní činnosti. Z praxe víme, že právě i další aktivity mimo běžnou školní docházku, tzv. mimoškolní činnost, umožňuje dětem z druhé generace CTZ posilovat jejich sebehodnotu v novém prostředí, a tím se i lépe integrovat v českém prostředí. Zároveň navazují nové sociální vazby, které přispívají k oboustrannému procesu integrace mezi cizinci a jejich vrstevníky z české majority. Projekt nabídne pravidelné aktivity v chráněném prostředí komunitního centra InBáze v Praze a v k. c. Rakovice v jižních Čechách, které jsou nastaveny jako přípravka na další vstup dětí a mládeže do mimoškolských zařízení, umožní jejich hlubší poznání, jejich směrování v rámci vyhledávání vhodné mimoškolní činnosti a navázání práce s rodinou, která je velmi důležitá v procesu vstupu a zachování docházky dítěte do zájmových zařízení. Součástí projektu je přímá podpora mimoškolní činnosti, spolupráce s mimoškolními zařízeními v Praze a jižních Čechách, spolupráce se školami, průběžné oslovování nových dětí, doprovázení, nabídka doučování a spolupráce s rodinou. InBáze, o. s. je partnerskou organizací Integračního centra Praha, o. p. s. a odborným garantem pro práci s rodinou. Projekt Mozaika III bude tak moci být realizován v širším kontextu zapojených městských částí Praha. Zároveň bude navázána spolupráce s IC České Budějovice v jižních Čechách. Do projektu budou zapojeny děti a mládež CTZ ve věku 5 -16 let, jejich čeští vrstevníci, rodiče a široká česká veřejnost v rámci přímé spolupráce na projektu a popularizace tématu života „ druhé generace“ CTZ v ČR.

Projekt Mozaika III – podpora mimoškolní činnosti „druhé generace“ cizinců ze třetích zemí je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.

Podpora pravidelné činnosti organizovaných a neorganizovaných dětí a mládeže v městské části Praha 2

Poskytovatel: Městská část Praha 2

Doba realizace: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014

Projekt se zaměřuje na vzdělávací a volnočasové programy pro znevýhodněné děti a mládež z řad migrantů a Čechů a na jejich celkový osobnostní a sociální rozvoj. Tyto programy pro děti a mládež probíhají v InBázi úspěšně již od roku 2006. Obsahem tohoto projektu jsou vzdělávací, tvůrčí
a volnočasové aktivity, které jsou s ohledem na vývojová specifika rozděleny zvlášť pro skupinu mladších (6-11 let) a starších (12-16 let) dětí, rovnocenně z řad cizinců a Čechů.

Pravidelným programem pro skupinu mladších dětí (6 -11 let) budou aktivity v Ateliéru InBáze – „Mozaika“. Pro skupinu starších dětí bude pravidelně probíhat multikulturní klub „ClubIn“ zaměřený
na setkávání dospívající mládeže s profesionály, kteří dobře a rádi vykonávají svou profesi
a mohou se tak stát pro mladé lidi vzorem a inspirací při zvažování své budoucí profesní orientace. V návaznosti na tyto aktivity podporujeme u dětí i mládeže účast na veřejných kulturních akcích, zajišťujeme pro obě věkové skupiny podporu mimoškolní činnosti, doučování, tematické víkendové
a letní pobyty ve venkovském komunitním centru v jihočeských Rakovicích a terénní práci v rodinách, školách, případně i v dalších institucích. 

Projekt byl podpořen Městskou částí Prahy 2.

Nový domov pro azylanty III

Program/poskytovatel: Evropský uprchlický fond

Doba realizace projektu: 1.7.2013 – 1.7.2014

Projekt Nový domov pro azylanty III plynule navazuje na předchozí projekty Nový domov pro azylanty I a II, a je financován z Evropského uprchlického fondu Ministerstva Vnitra české republiky. Projekt je určen azylantům a osobám s přidělenou doplňkovou ochranou, s trvalou adresu v jednom z následujících krajů:

  • Hl. m. Praha
  • Středočeský kraj
  • Karlovarský kraj
  • Ústecký Kraj
  • Liberecký kraj
  • Královehradecký kraj
  • Jihočeský kraj
  • Plzeňský kraj
  • Vysočina

Cílem a náplní projektu Nový domov pro azylanty III je pomoc osobám spadajícím do cílové skupiny osob s přiznanou mezinárodní ochranou v oblasti odborného sociálního poradenství, pracovního poradenství a asistence při integraci do obce, po dobu nejméně 6ti měsíců. Tyto aktivity spočívají především v pomoci při zajišťovaní bytů v rámci státního integračního programu (SIP) ve variantě I, II.A, II.B, dále pak v pomoci při vybavování těchto bytů nezbytným vybavením. Dále se projekt soustředí na pomoc při uplatnění dotyčných osob na trhu práce ČR, prostřednictvím pracovního poradenství a na nabídku finanční podpory při rekvalifikaci, jejíž součástí je i možnost získání řidičského oprávnění. Dílčí aktivitou projektu, která vychází zejména z odborného sociálního poradenství se zaměřením na poradenství bytové a pracovní a psychologické, je i pomoc se zajišťováním léků, či možnost proplácení jízdného za MHD.

Projekt je realizován v prostorách občanského sdružení InBáze na adrese Legerova 50, Praha 2 po předchozím telefonickém objednání na tel. +420 777 096 883 nebo +420 739 037 353.

Projekt EUF 2012-10 Nový domov pro azylanty III je podpořen z Evropského uprchlického fondu a Ministerstvem vnitra ČR

Randez vous InBáze VI – setkávání tradic a kultur

Program/poskytovatel: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvo vnitra ČR

Doba realizace projektu: 01. 05. 2013 – 30.06.2014

 Randez-vous InBáze Berkat VI navazuje na úspěšné projekty Randez-vous Berkat I, II, III , IV a V a navazuje tak na aktivity, které přispívají k vzájemnému porozumění jak většinové společnosti, tak cizinců v Praze a v Jižních Čechách. Aktivity probíhají formou osobního setkání, kulturních zážitků a kulturní výměny.

REFUFEST NA STATKU 2013 – Rakovice

Bude se jednat již o 5. ročník multikulturního festivalu, který se odehrává v Rakovicích v Jižních Čechách. Na venkově je téma migrace a integrace stále méně viditelné a  RefuFest se již stal jedinečnou příležitostí, v Jižních Čechách, jak se blíže seznámit s cizinci, jejich zvyky, tradicemi nebo životě v ČR.

REFUFEST 2014 – Praha

Bude se jednat o již 9. ročník multikulturního festivalu v Praze. Festival nabízí nejen hudební a divadelní vyžití, ale během festivalu se česká majorita setkává s lidmi pocházejícími z nejrůznějších částí světa a tak získává informace o jejich zemi původu, kultuře, zvycích, národní kuchyni nebo životě v ČR. Cizinci se aktivně zapojují do samotné organizace festivalu. Podílí se na vystoupeních jak na hlavním pódiu, tak i na interaktivních dílnách ve workshop stanu, výstavách, informačních stáncích i na zajištění občerstvení.

KURZY VAŘENÍ V RÁMCI MULTIKULTURNÍCH SKUPIN

Jednou z hlavních myšlenek RefuFestu je seznámit českou společnost s odlišnými kulturami cizinců pobývajících na území ČR. Na této myšlence pracujeme v průběhu celého roku, významnou roli zde sehrávají Multikulturní ženské skupiny, jejichž účastnicemi jsou primárně ženy cizinky, ale zároveň ženy z řady majoritní společnosti. V průběhu celého roku tak budou v komunitním centru InBáze probíhat jednou za 2 měsíce kurzy vaření etnické kuchyně, které připraví ženy cizinky pro ženy z české majority. Workshopy vaření se pak odehrají i na obou Refufestech.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „ Poznejte svůj nový domov“ 

Obsah přednášek „Poznejte svůj nový domov“ zvyšuje informovanost cizinců o legislativním, právní, sociálním a kulturním systémem v ČR, poskytuje praktickou orientaci v české společnosti a její historii Přednášky probíhají za účasti cizinců i českých občanů v komunitním centru InBáze v Praze.

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ KOMUNITOU V RAKOVICÍCH V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Tato část navazuje na již realizované aktivity ve venkovském komunitním centru v předchozích letech. Jedná se zejména o multikulturní oslavy svátků a pobyt Multikulturních skupin na venkovském komunitním centru v Rakovicích. Obou aktivit se účastní česká majorita i cizinci.

Projekt EIF 2012-12 Randez-vous Inbáze VI – setkávání tradic a kultur je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR

InBáze dětem v Rakovicích V

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

 Komunitní centrum InBáze dlouhodobě pracuje s dětmi migrantů a jejich rodinami. Ztráta sociálních vazeb a špatná existenční situace rodin neumožňuje dětem migrantů trávit plnohodnotně volný čas, což je často handicapuje mimo jiné i ve vztahu k českým spolužákům. Víkendy i prázdniny tyto děti tráví izolovaně v prostředí domovů či pražských čtvrtí. Od roku 2008 mají děti z programu InBáze dětem při komunitním centru InBáze možnost aktivně trávit svůj volný čas, víkendy a prázdniny v multikulturním komunitním centrum Rakovice v Jihočeském kraji, kde již pátým rokem probíhají pro tyto děti programy navazující na programy v Praze. V rámci projektu InBáze dětem v Rakovicích V stráví v Rakovicích děti migrantů společně s českými vrstevníky, rodiči a dobrovolníky čtyři jednodenní akce, tři víkendy, desetidenní letní tábor a pětidenní letní soustředění. Projekt InBáze dětem v Rakovicích V navazuje 

na předešlé úspěšné ročníky 2009, 2010, 2011 a 2012.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy

 Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Služba je určena rodinám migrantů s dětmi všech pobytových statusů, které se nachází v obtížné životní situaci a žijí na území hlavního města Praha. Služba je poskytována v rozsahu výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zahrnuje sociálně-terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V návaznosti na sociální poradenství pro rodiny jsou v rámci poskytované služby realizovány i specifické programy pro děti a mládež druhé generace migrantů. Služba je poskytována jak v ambulantní, tak v terénní formě.

Od roku 2012 je tato služba poskytována i v rámci partnerství s Integračním centrem Praha, o. p. s., kde se InBáze stala garantem práce s celými rodinami a druhou generací migrantů v celém hlavním městě Praha.

Poznáváme přírodu a tradice nového domova

 Poskytovatel: Magistrát hlavního města Prahy

 Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Projekt „Poznáváme přírodu a tradice nového domova“ je realizován především prostřednictvím výjezdů dětí migrantů do multikulturního venkovského komunitního centra Rakovice v jižních Čechách. Děti migrantů, na které je projekt zaměřen, bydlí v hl. m. Praze a spolu s českými dětmi se účastní pravidelného programu otevřené skupiny pro mladší děti (6 -11let), či pravidelných klubových setkání pro mládež (12 -16 let), které probíhají při komunitním centru pro migranty InBáze, o.s. Děti migrantů jsou často ohroženy socio-ekonomickou situací jejich rodiny a tím i sociálním vyloučením ze společnosti. Často nemají možnosti trávit svůj volný čas mimo bydliště v Praze. Programy se zaměřují na osobnostní a sociální rozvoj těchto dětí a na poznávání mimopražských oblastí (zejména Jihočeského kraje, kde se nachází venkovské multikulturní komunitní centrum Rakovice).

Projekt zahrnuje 8 aktivit – 3 oslavy tradičních svátků a 5 víkendových pobytů (3 pro mladší děti a 2 pro starší děti).Víkendové pobyty v Rakovicích umožňují dětem z Prahy opustit městské prostředí a poznat krásy venkovské přírody, naučit se v ní správně a odpovědně chovat a chránit ji. Oslavy kulturních a liturgických svátků seznamují děti a mládež s tradiční venkovskou podobou oslav masopustu, Velikonoc, adventu, apod. Všechny akce jsou koncipovány tak, aby rozvíjely dětskou osobnost a podporovaly u dětí zdravý životní styl.

Dobrovolníci v InBázi

 Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky

 Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Spolupráce s dobrovolníky má v rámci InBáze dlouhou tradici a je nedílnou a nezbytnou součástí při naplňování cílů a poslání organizace. Projekt se zaměřuje na pokračování a prohlubování spolupráce s dobrovolníky. Dobrovolníci se podílejí na projektech komunitního centra InBáze, zejména v programech pro děti a mládež, dále v rámci multikulturních skupin pro ženy „Kruhy“ a zajišťují individuální doučování pro klienty centra. Dále působí ve venkovském komunitním centru v jižních Čechách v Rakovicích, a to především v rámci pobytových akcí pro děti a mládež a pro ženy a v rámci rodinných programů. Nezastupitelná role dobrovolníků je i na jednodenních akcích, jakými jsou např. RefuFest nebo nárazové brigády. V rámci projektu probíhá kontinuální nábor nových zájemců o dobrovolnickou činnost a pro stávající dobrovolníky zajišťujeme školení, supervize a nabízíme kurzy ruského jazyka.