Přeskočit na obsah

Mosty – cizinci a Češi vytvářejí společný příběh

Název projektu: Mosty – cizinci a Češi vytvářejí společný příběh

Program/poskytovatel: FNNO, NROS, Nadace Partnerství, EHP fondy / Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Realizátor: InBáze, z. s.

Zahájení realizace projektu: 01.8.2014

Délka trvání projektu: 21 měsíců

Popis projektu:

Cílem projektu „ Mosty – cizinci a Češi vytvářejí společný příběh“ je posílit multikulturní prostředí v ČR, zejména v Praze, která je městem s největším počtem cizinců v ČR. Dílčími cíli je prevence vytváření a odbourávání negativních postojů k cizincům, podpora majoritní společnosti v toleranci a solidaritě vůči cizincům a zvýšení kulturních a historických znalostí o ČR u cizinců.

Projekt má pět hlavních aktivit:

  1. Bedýnky příběhů

Aktivita nabídne 6 bezplatných tvořivých dílen pro děti od 5 do 11 let a rodiny v prostorách dětského oddělení pobočky Ústřední knihovny v Praze, které budou založeny na osobním setkání s cizinci – převážně umělci žijícími v Čechách a budou se odehrávat 1x za 2 měsíce v sobotu od 14.00 -17.00 hodin. Společně se spolupracujícími cizinci vybereme 6 pohádkových příběhů charakteristických pro jejich zemi původu, které budou v rámci jednotlivých dílen předčítány v jejich rodném jazyce a v překladu. Cílem každé dílny bude umělecká transformace vybraného příběhu výtvarnými materiály a technikami typickými pro danou zemi. Paralelní součástí každé dílny bude debata o dané zemi a symbolická nabídka tradičního občerstvení zajištěného sociálním podnikem Ethnocatering InBáze.

  1. Kurzy vaření etnické kuchyně pro rodiny s dětmi

Příprava jídla a společné stolování je zcela přirozeným prostředím, kde dochází ke sdílení životních zkušeností mezi lidmi, tedy i cizinci a Čechy, a navazování nových přátelství a kontaktů. Zároveň je jídlo módním koníčkem, kterému se věnuje stále více lidí. Z konkurenční nabídky existují pouze kurzy vaření pro děti v luxusních hotelech.
Jednou za 2 měsíce v neděli uspořádáme 1 kurz vaření etnické kuchyně pro rodiny s dětmi (celkem 6) a 2 kurzy vaření kuchyně české.  Kurzy koncepčně připraví manažerka Ethnocateringu z  Gruzie a povedou je cizinci z řad klientů a zaměstnanců Inbáze tak, aby kurz vedli vždy maminka nebo tatínek s dítětem z dané země (např. ukrajinská, mongolská rodina) a ukázali příchozím rodinám, jak si doma připravují nedělní oběd. Kurzy budou probíhat v  žulovém baru Novoměstské radnice. Kurz je koncipován jako dopolední aktivita od 10.00 hod završená společným nedělním obědem. Kurz bude zpoplatněn, což do budoucnosti zajistí jeho udržitelnost. Kurzy budou navazovat na Aktivitu 1. Bedýnky příběhů v Městské knihovně.

  1. „Migrující knihobudka“

„Knihobudka“ je projektem, ve kterém vyřazené nefunkční telefonní budky ožívají knihami. Vznikají tak alternativní veřejné knihovničky – volně přístupná místa ve veřejném prostoru, kde si lidé mohou půjčovat nebo vyměňovat knihy. Knihobudky tak vytvářejí místo, které mezi lidmi přirozeně podněcuje setkávání s druhými, vybízí k diskuzi, jsou zdrojem informací i zábavy.

V jedné části projektu („Migrující knihobudka“) adoptujeme jednu telefonní budku, v rámci otevřeného workshopu ji společně s klienty cizinci i Čechy přetvoříme na knihovnu a následně umístíme do veřejného prostoru před oddělení pobytů cizinců Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, kde má InBáze své pobočky. Na tato místa denně chodí stovky cizinců i Čechů, svým umístěním v prostoru před budovou tak bude knihovna k dispozici cizincům i české veřejnosti z okolí.

V druhé části projektu („Multikulturní polička“) pak ve spolupráci s organizátory projektu „Knihobudka“ rozšíříme část stávajících knihoven (celkem 7) o samostatnou jednu polici, kde bude literatura v cizích jazycích. V každé z těchto knihovniček tak bude vznikat místo pro umístění literatury psané česky i v cizích jazycích a i zde budou moci cizinci najít knihy ve svých rodných jazycích. Zároveň v rámci této multikulturní poličky budou umísťovány letáky s informacemi pro cizince v různých jazykových mutacích, informující o aktivitách Inbáze event. jiných organizací pro migranty.

  1. Ateliér InBáze

Jádrem aktivity je zajištění tvořivého a informačního stánku Ateliéru InBáze v návaznosti na průběžné aktivity Ateliéru. Na komunitních akcích pro českou veřejnost, které pořádají jiné organizace, bude postaven stan s multikulturní tvořivou dílnou pro děti od 4 do 11 let využívající téma dané akce pro výtvarnou činnost a informační panel InBáze společně s informačními materiály. Například v rámci Karlínského masopustu bude hlavní náplní stánku tvorba masky s cílem upozornit na jinakost jejího pojetí v různých kulturách. Stánek bude nabízet umělecké aktivity, které ovládají klienti InBáze z řad cizinců. Přirozeně se tak dostanou do kontaktu cizinci Češi. Vybrané komunitní akce navštěvují stovky lidí, kteří se skrze stánek Atelieru InBáze blíže seznámí s činnostmi organizace, nahlédnou dané téma pod optikou multikulturality a získají nové zkušenosti s cizinci žijícími v Čechách. V koncepci Stánku využíváme poznatků a zkušeností získaných při práci v Atelieru, z realizací tvořivého dětského stanu multikulturního festivalu RefuFest v Praze i Rakovicích.

  1. Výměna zkušeností s interkulturním oddělením Městské knihovny v Reykjaviku.

V rámci spolupráce mezi InBází, Městskou knihovnou Praha (MKP) a Městskou knihovnou v Reykjaviku (RML) proběhne výměna zkušeností při dvou cestách: 

1. Návštěva týmu  InBáze a MKP v RCL na Islandu a 2. Návštěva týmu RML v komunitním centru InBáze a MKP v Praze.

1. Návštěva týmu  InBáze a MKP v RML na Islandu, délka pobytu 7 dní 
Program: 
•    účast na multikulturních aktivitách v RCL – společné čtení islandských novin, ženská skupina, atd. 
•    individuální seznámení s konceptem multikulturní knihovny – diskuse s manažerkou projektů
•    rozhovory s účastníky multikulturních akcí
•    seznámení s organizací Mother Tongue Association of Bilingualism                                                 •    prezentace „České bedýnky“ – pohádka přednesená v obou jazycích (česky a islandsky), její výtvarná reflexe, která využívá materiálů, typických pro danou zemi – v tomto případě sklo – cílová skupina rodiny s dětmi asi 5-11 let; diskuse s účastníky

V rámci projektu Mosty – cizinci a Češi vytvářejí společný příběh.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz   www.eeagrants.cz

loga dohromady

Lída Hasmanová

kontaktní osoba

hasmanova@inbaze.cz

+420 605 154 947