Khảm – hỗ trợ cho sự hòa nhập của trẻ em di cư trong các tình huống khó khăn trong cuộc sống

Khảm – hỗ trợ cho sự hòa nhập của trẻ em di cư trong các tình huống khó khăn trong cuộc sống

Nhà cung cấp: Nadační fond Albert

Người thực hiện: InBáze, z. S.

Bắt đầu thực hiện dự án: 01. 01. 2015

Thời gian dự án: 12 tháng

Mô tả dự án:

Nhiệm vụ của dự án là giúp đỡ những trẻ em di cư có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Cha mẹ của những đứa trẻ này thường không có kinh nghiệm về các hoạt động ngoại khóa từ nước họ, họ thiếu thông tin về hệ thống giáo dục ngoại khóa, họ không quen với lời đề nghị, họ không có đủ tiền, họ sợ tiếp xúc với một tổ chức mới chưa biết tiếng Séc. cung cấp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn này dưới hình thức tư vấn về hệ thống giáo dục ngoài trường và lựa chọn một nhóm phù hợp cho trẻ em, điều này sẽ tính đến sự quan tâm và tài năng của họ. Hơn nữa, việc thiết lập liên lạc với các cơ sở ngoài trường học và khả năng hỗ trợ giải thích trong các lần tiếp xúc đầu tiên hoặc cung cấp „hòa giải“ trong các tình huống có vấn đề (ví dụ như sự vắng mặt của trẻ em, sự không hợp tác của gia đình, v.v.) sẽ được cung cấp. Dự án cũng sẽ tập trung vào hỗ trợ tài chính trực tiếp cho những đứa trẻ này để chúng có thể tham dự các câu lạc bộ thường xuyên. Dự án sẽ hỗ trợ 30-40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình của họ.


Přesunout se na začátek