2018 – MŠMT – Chúng tôi làm quen với một ngôi nhà mới

2018 – MŠMT – Chúng tôi làm quen với một ngôi nhà mới

Výsledek obrázku pro ministerstvo školství

Tên dự án: Làm quen với một ngôi nhà mới

Thời gian thực hiện dự án: ngày 1 tháng 1 – ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ sự hội nhập và phát triển toàn diện của trẻ em và học sinh nước ngoài cư trú tại thủ đô Prague, những người tham gia các chương trình InBáze.

Mục tiêu phụ:

  • để cải thiện và củng cố các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp bằng tiếng Séc cho trẻ em (như một điều kiện cần thiết để giáo dục và phát triển cá nhân);
  • tăng định hướng trong xã hội và tăng cường khả năng tự túc của cá nhân;
  • tìm hiểu về thực tế cuộc sống của Séc và do đó cải thiện định hướng trong môi trường, phong tục và cách sống của Séc;
  • hỗ trợ và phát triển đội ngũ nhân viên sư phạm trong việc làm việc với trẻ em với OMJ;
  • thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa khác và góp phần xây dựng sự khoan dung lẫn nhau.

 

Hoạt động 1: Hoạt động cho trẻ nhỏ (5-11 tuổi)

1.a: Câu lạc bộ liên văn hóa cho trẻ nhỏ 5-11 tuổi

1.b: Các sự kiện một lần, bao gồm lễ kỷ niệm các ngày lễ đa văn hóa

1.c: Ở lại cuối tuần

1.d: Trại ngoại thành

Hoạt động 2: Hoạt động cho trẻ lớn (11-18 tuổi)

2.a: Câu lạc bộ liên văn hóa cho trẻ lớn hơn 11-16 tuổi

2.b: Chuyến đi tham quan cho trẻ lớn hơn 11-18 tuổi

2.c: Ở lại cuối tuần

2.d: Trại ngoại thành

Hoạt động 3: Nhóm các khóa học tiếng Séc

Hoạt động 4: Thùng truyện

Hoạt động 5: Hội thảo dành cho giáo viên

Hoạt động 6: Phối hợp


Přesunout se na začátek