PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ PRO CIZINCE V ČR V SOUVISLOSTI S COVID-19

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ PRO CIZINCE V ČR V SOUVISLOSTI S COVID-19

Omezující opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 vztahující se na cizince

Níže uvádíme přehled důležitých informací týkajících se cizinců pobývajících na území ČR v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění Covid-19). Jedná se pouze o orientační přehled sestavený na základě veřejně dostupných informací státních orgánů, který má sloužit k snadnějšímu pochopení aktuální situace. Doporučujeme tedy především pravidelně sledovat oficiální zdroje informací, zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz, www.koronavirus.mzcr.cz), Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz), Ministerstva vnitra ČR (https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx), Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz) a úřadu vlády (www.vlada.cz).

Vláda ve svém usnesení č. 198 ze dne 12. 3. 2020, č. 203 a č. 209 ze dne 13. března 2020 nařídila

 • zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky

 • zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka

 • zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky

 • zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky

 • přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech

 • že od 13. března od 12.00 hodin všichni občané České republiky a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR až na výjimky udělené ministrem vnitra, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových oblastí (https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/), mají povinnost tuto skutečnost nahlásit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a strávit 14 dní v karanténě

Výjimky (stanovené ministrem vnitra na základě usnesení vlády č. 203 ze dne 13. března 2020)

 • překračovat hranice v rámci přeshraničního styku bude povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zaměstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice

 • občan EU tranzitující do svého domovského státu přes území České republiky (nutno doložit alespoň čestným prohlášením o tranzitu)

 • cizinec s povoleným pobytem v jiném členském státě EU tranzitující do státu EU, kde má povolen pobyt, přes území České republiky (nutno doložit alespoň čestným prohlášením o tranzitu)

 • cizinci s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR

Zároveň bylo výše uvedeným usnesením stanoveno, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

 • i přesto je však nutné nadále řešit své akutní pobytové záležitosti (např. prodloužení pobytových oprávnění a oznámení o změně zaměstnavatele zasílejte poštou)

Zdroj: www.vlada.cz, www.mvcr.cz, www.mzcr.cz

Informace jsou aktuální k 16. březnu 2020.

Úprava provozu pracovišť MV ČR

 

Translations:

Ограничительные меры в связи с заболеванием Covid-19 относящиеся к иностранцам

УВЕДОМЛЕНИЕ министерства внутренних дел

Covid-19-related restrictions relevant for foreigners

Notification of the Ministry of the Interior

Обмежувальні заходи у зв’язку із захворюваннями Covid-19, що стосуються інозем ців

ПОВІДОМЛЕННЯ Міністерства внутрішніх справ

Restricciones en relación a la enfermedad Covid-19 relevantes para personas extranjeras


Přesunout se na začátek