Giúp đỡ người cần giúp đỡ

Giúp đỡ người cần giúp đỡ

Hỗ trợ thực phẩm miễn phí

InBáze, z. S., hợp tác với Food Bank Prague, z. S., đã hỗ trợ thực phẩm miễn phí cho người di cư và gia đình họ cần từ năm 2016.

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2016, hỗ trợ được cung cấp một lần hoặc nhiều lần. Để được hỗ trợ nhiều lần, hợp tác tích cực với một cố vấn chuyên nghiệp InBáze, z.S. (nhân viên xã hội, luật sư, nhà tâm lý học, v.v.) trong các dịch vụ xã hội đã đăng ký là điều kiện tiên quyết.

Việc cung cấp viện trợ thực phẩm miễn phí được điều chỉnh bởi các quy tắc nội bộ của InBáze z.S., như được điều chỉnh bởi tài liệu Hướng dẫn số 01_2016.

Přesunout se na začátek