Informace o zpracování osobních údajů – Aktivity pro děti

Informace o zpracování osobních údajů – Aktivity pro děti

Na této stránce naleznete informace o zpracování osobních údajů týkající se aktivit InBáze pro děti a mládež.

Níže naleznete úpravu práv a povinností při zpracování osobních údajů Inbáze jako správce osobních údajů na straně jedné a klienta – zákonného zástupce dítěte – jako subjektu údajů na straně druhé.

InBáze je spolkem, jehož posláním je pomoc migrantům a jejich rodinám v životě v České republice; tvorba bezpečného a otevřeného prostoru k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. Klient je osobou, která se účastní programů realizovaných InBází.

Nakládání s osobními údaji

InBáze je odpovědná za zachování důvěrnosti a integrity poskytnutých osobních údajů v rámci plnění svých smluvních a zákonných povinností a za splnění veškerých svých povinností dle nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných a smluvních povinností InBáze. 

Klient uděluje InBázi souhlas, aby prováděl zpracování všech osobních údajů, které InBázi poskytnul. Obrazový, zvukový nebo zvukově-obrazový záznam (např. fotografie) a ostatní osobní údaje, které jsou klientem InBázi poskytnuty anebo jsou v průběhu aktivit InBáze pořízeny, je InBáze oprávněna využít pro vnitřní potřeby a požadavky donorů.

Klient výslovně souhlasí též se zachycením své podoby ve formě obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu a jeho využití pro marketingové účely InBáze – web, tištěné materiály (plakáty apod.), facebook či jiné sociální sítě.

Klient podpisem smlouvy souhlasí také se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu nezletilého účastníka. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany zdraví dětí a zajištění jejich bezpečnosti (v průběhu konání volnočasových aktivit potřebujeme být připraveni na případné zdravotní komplikace). Tyto údaje budou uchovávány spolu s ostatními údaji po dobu 10 let, ale mohou být na žádost vymazány kdykoliv po ukončení účasti dítěte na aktivitách InBáze i dříve (například zasláním emailu se žádostí na adresu info@inbaze.cz).

Osobní údaje Klienta mohou být InBází zpřístupněny donorům programů, kterých se děti účastní (donoři mohou být: fondy Evropské Unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy). Aktuální přehled donorů byl sdělen Klientovi při podpisu této smlouvy. Donoři mají právo zjednat si přístup k osobním údajům Klienta. V případě změn u donorů bude Klient informován emailem.

Osobní údaje, včetně citlivých údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, je možné zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně v nezbytném rozsahu za účelem splnění pravidel Projektu po dobu 10 let.

Klient je oprávněn:

  • požadovat od InBáze vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • požadovat od InBáze náhled na aktuální seznam donorů,
  • požadovat od InBáze přístup k osobním údajům, které InBáze zpracovává, žádat o jejich opravu, blokování, likvidaci nebo omezení zpracování,
  • vznášet námitky proti zpracování osobních údajů nebo proti přenositelnosti osobních údajů,
  • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec zákonných a smluvních povinností a to například zasláním emailu na adresu info@inbaze.cz  nebo poštou na adresu InBáze, z. s., Legerova 50, Praha 2, 120 00,
  • v případě pochybností o dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů, podat stížnost proti zpracování osobních údajů u InBáze nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Přesunout se na začátek