GDPR ANEB VAŠE DATA V BEZPEČÍ

GDPR ANEB VAŠE DATA V BEZPEČÍ

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Nezisková organizace InBáze, IČO 265 48 216, se sídlem Legerova 50, Praha 2 , která provozuje webové stránky inbaze.cz, refufest.com, ethnocatering.cz a inbaze.cz/etnickakuchyne.cz a spravuje facebookový profil InBáze, InBáze Kariérní, InBáze Interkuturní, Ethnocatering a RefuFest.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na na e-mailu: fronkova@inbaze.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  •  budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání informací a přihlášení do kurzů a aktivit InBáze, zaslání newsletteru atd.)

Vedení účetnictví  Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing  = zasílání newsletterů, Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu, kdy je nejčastěji otevíráte, kolikrát jste je otevřeli, kdy naposledy jste e-mail otevřeli, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání informačních sdělení.

Fotografie a video záznamy z komunitních aktivit a akcí pro veřejnost

Na některých našich akcích pro veřejnost (seminářích, školeních, kurzech, komunitních aktivitách atd.) pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu nebo facebooku. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Facebook 
  • Google 
  • Mailchimp 
  • Arum
  • Raynet CRM

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: fronkova@inbaze.cz.

Máte právo na informace o zpracování osobních ůdajů, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání informačních sdělení).

Právo na výmaz (být zapomenut) a právo vznést námitku proti zpracování

Vaším dalším právem je právo na výmaz. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě máte právo vznést námitku proti zpracování, po níž omezíme zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky. Tedy smažeme takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat.

Právo na podání stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s měsíčním programem, pozvánkami na zajímavé akce InBáze, pozvánkami na jednotlivé aktivity atd. Vám zasíláme, jste-li náš klient na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud klientem nejste, posíláme Vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, popřípadě nás oslovit osobním e-mailem ve znění, že si nepřejte dostávat žádné informace od naší organizace.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

V Praze dne 25. května 2018


Přesunout se na začátek